ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی دانشگاه علوم پزشکی بم
تمـــاس با مـــا
اطلاعات تماس با شرکت فنــی و مهنــدسی نگارندگان تفکر خلاق

تلفــــن: 32739353-034
فاکــــس: 89788289-021
ایمیـــل: Info[@]creativethinking.ir
کدپستــی: 7619844467
آدرس پستی: کرمان، بلوار جهاد، نبش کوچه 25، مجتمع تجاری سرو، طبقه سوم واحد 6، شرکت نگارندگان تفکر خلاق